Koji Nakamura

Tetsuo Shimizu

Akira Oshima

Atsushi Hasebe

Yoshiaki Takagi


home

shumei taiko

myth & history

m u s i c i a n s

audio / video

events

articles

drums

glossary

photos


Tsunehisa Takahashi

Shigeyuki Wakabayashi

Takeru Arakawa

Hisatoshi Kawaguchi

Takuya Yasuda

Toshiyuki Shimada